Regulamin

& 1 DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ;

Usługodawca – firma F.U. RADMED – Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Brzoskwiniowa 11, Ruziec, posiadająca NIP: 8781494885, REGON: 871080361

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usługi Dieta Online

Dieta Online( Indywidualny Plan Żywieniowy) – usługa polegająca na przygotowaniu programu żywieniowego przez Usługodawcę na podstawie formularza informacyjnego dostępnego do wypełnienia przez Użytkownika.

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, umożliwiający zamówienie usługi  Dieta Online

Konto Użytkownika – konto w systemie przyjazny - dietetyk.pl, które wykorzystywane jest do świadczenia usług przez Usługodawcę.

Dane uwierzytelniające – indywidualne dane umożliwiające dostęp do Usługi

Login – adres email Użytkownika służący jako login do konta Użytkownika

Hasło – ciąg znaków podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji, którego podanie wymagane jest, aby uzyskać dostęp do konta Użytkownika.

Cennik pakietów – wartości kwotowe należne za wykonanie usługi Dieta Online publikowane w ramach formularza rejestracji.

PayU – operator płatności internetowych wykorzystywanych do regulowania należności za usługę Dieta Online.

Aplikacja-  odpowiedni oprogramowaniem  działający na urządzeniach mobilnych umożliwiający szybki dostęp do serwisu Diety Online

Usługa-Dostęp do Indywidualnego Planu Żywieniowego(IPŻ)

Dostęp-udostępnienie przez Usługodawcę  treści  związanych z usługą (IPŻ) przez serwis Sportowy Dietetyk wraz  ze wszystkimi podstronami .

& 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi  Dieta Online polegającej na zawieraniu umów, których przedmiotem jest wykonanie Usługi  w oparciu o dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usługi i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie pod adresem: https://sportowydietetyk.pl

Korzystanie z serwisu wiąże się z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

& 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie Usługi oraz utworzenie konta przez Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej  https://sportowydietetyk.pl, zaznaczenia potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem  z wykorzystaniem odpowiedniego pola formularza (checkbox) oraz uiszczenia płatności za usługę z wykorzystaniem systemu płatności PayU.

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z serwisu.

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji aktualnych i prawdziwych danych co jest warunkiem wykonania usługi. Po dokonaniu tych czynności  Usługodawca tworzy konto Użytkownika. Usługodawca przesyła do Użytkownika na konto pocztowe podane przy procesie rejestracji wiadomość email z potwierdzeniem rejestracji.

& 4 ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI DIETA ONLINE

 

Użytkownik może zawrzeć Umowę na Usługę Dieta Online za pośrednictwem Serwisu Sportowy - Dietetyk. Zobowiązany jest postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Serwisie.

Korzystanie z usługi jest odpłatne. Ceny wariantów usług oraz ich opisy prezentowane są w formularzu rejestracji oraz w Cenniku Pakietów usługi  Dieta Online znajdujących się na stronie internetowej : https://sportowydietetyk.pl

Płatność za usługę użytkownik może wnieść za pośrednictwem systemu płatności PayU.

Użytkownik ma możliwość wyboru  Pakietu Dieta- Online za pośrednictwem Serwisu-Sportowy Dietetyk pod adresem : https://sportowydietetyk.pl.W każdym z pakietów podana jest liczba dni , która określa długość okresu dostępu do Serwisu i IPŻ. Usługa, która obejmuje liczbę dni zgodną z wybranym pakietem, po zakończeniu okresu automatycznie wygasa. 

Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia na usługę Dieta Online następuje w momencie przesłania formularza rejestracji oraz potwierdzenia otrzymania wpłaty za usługę dokonanej za pośrednictwem systemu płatności PayU. 

Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w momencie potwierdzenia zamówienia i otrzymaniem opłaty za Usługę. Z chwilą przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia na Usługę Dieta Online ,pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta -Umowa Świadczenia Usługi Dieta Online.

& 5 DOSTĘP DO USŁUGI 

 

Po zawarciu umowy Usługodawca prześle na adres poczty podanej przy rejestracji Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia usługi i dostęp do IPŻ oraz innych treści serwisu Sportowy Dietetyk w ramach zakupionego pakietu. Dostęp zostanie przyznany niezwłocznie po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy, nie później niż 5 dni od dnia potwierdzenia i zaksięgowania opłaty.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia i wskazania  daty rozpoczęcia korzystania z usługi.  Dostęp liczy się od dnia wskazanego na rozpoczęcie IPŻ.

W zależności od wyboru pakietu, Użytkownik będzie miał dostęp do treści serwisu:

Indywidualnego planu żywieniowego

Zestawu posiłków ,które będzie mógł wymieniać przez okres trwania abonamentu

Lisy zakupów

Dostępu do bloga i innych treści serwisu Sportowego Dietetyka

& 4 WARUNKI ŚWIADCZCENIA USŁUGI DIETETY ONLINE

 

W celu korzystania z Usługi przez Klienta konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

Posiadanie urządzenia komputerowego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista lub nowszym

Przeglądarkę internetową:

- Microsoft Internet Explorer  10 lub wyższa 

 

- Microsoft Edge

 

- Mozilla Firefox 4lub wyższy

 

- Gogle Chrome w wersji 42 lub wyżej

 

               c)  aktualną wersję oprogramowania Adobe Acrobat reader

 

               d) łącze dostępne do sieci  Internet o przepustowości wysyłanie /odbiórmin.1Mbit ,które gwarantuje nieprzerwany dostęp do jej zasobów;

 

                e) posiadanie konta poczty mailingowej

 

&5 PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi  Dieta Online po złożeniu przez użytkownika zamówienia poprzez formularz rejestracyjny.

W ramach usługi  Dieta Online Usługodawca wykona dla użytkownika i prześle na adres poczty podanej przy rejestracji Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia usługi i dostęp do IPŻ. oraz inne  treści serwisu na platformie: https://sportowydietetyk.pl

W ramach zakupionego pakietu usługa zostanie udostępnione niezwłocznie po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy, nie później niż 5 dni od dnia potwierdzenia i zaksięgowania opłaty.

Usługodawca oświadcza, że dane przechowywane na platformie https://sportowydietetyk.pl wprowadzone przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, będą chronione przed ingerencją i dostępem z zewnątrz.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian, rozwoju i modyfikacji usługi Dieta Online. 

Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. W przypadku przerwy w działaniu usługi usługodawca zamieści stosowną informację dotyczącą tego faktu na stronie internetowej: https://sportowydietetyk.pl

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie usługi wynikające z niespełnienia przez użytkownika warunków świadczenia usługi  Dieta Online zawartych w & 4.

Wszelka działalność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi Dieta Online ze wszystkich tytułów jest ograniczona do rzeczywistych strat, przy czym wartość poniesionych strat nie może przekroczyć kwoty za zamówioną przez użytkownika usługę przy pomocy formularza rejestracyjnego.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

a) problematów z dostępem do sieci telekomunikacyjnej Użytkownika,

 

b) wadliwym działaniem lub brakiem działania oprogramowania firm trzecich zainstalowanego na komputerze użytkownika,

 

c) wadami sprzętu komputerowego użytkownika,

 

d) brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu po stronie użytkownika,

 

e) błędami lub brakami danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego przez 

 

                 użytkownika,

 

             f) innych okoliczności, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w tym siły    

 

                wyższe.

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które użytkownik mógłby 

osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

 

&6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z usługi Dieta Online w zakresie wskazanym przez niego na formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych na formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za usługę  Dieta Online.

Użytkownik winien stosownie zabezpieczyć dane uwierzytelniające otrzymane w wiadomości email po zamówieniu usługi.

& 7 PŁATNOŚCI

 

Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta Usługodawcy należna jest jednorazowa opłata zgodna z wybranym pakietem usługi Dieteta Online, który dostępny jest na stronie internetowej https://sportowydietetyk.pl

Kwota pobrana za usługę jest kwotą ostateczną ,nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

Opłata za zamówioną poprzez formularz rejestracyjny usługa realizowana jest za pomocą systemu płatności online- PayU.

W celu otrzymania faktury za otrzymaną usługę należy poinformować Usługodawcę i przesłać niezbędne dane na adres mailowy: [email protected]

& 8  ODSTAPIENIE OD UMOWY

 

Użytkownik oświadcza i rozumie, że po dokonaniu opłaty za usługę Dieta Online i po spełnieniu świadczenia przez Użytkownika utraci prawo odstąpienia od umowy: Podstawa prawna:art.38 o prawach konsumenta, ustawa z dnia 30 maja 2014 .

Zakres świadczenia usługi Dieta Online:

usługodawca wykona dla użytkownika i prześle na adres poczty podanej przy rejestracji Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia usługi i dostęp do IPŻ. oraz inne bezpłatne treści serwisu dostępne na platformie www.sportowydietetyk.pl

w ramach zakupionego pakietu usługa zostanie udostępnione niezwłocznie po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy, nie później niż 5 dni od dnia potwierdzenia i zaksięgowania opłaty

& 9 GWARANCJE REALIZACJI CELU 

 

Usługodawca dokona wszelkiej staranności, aby świadczone usługi służyły do zrealizowania zamierzonych celów. Jednak nie daje stu procentowej  gwarancji, że stosowanie IPŻ przyniesie zamierzony cel .Wpływ bardzo wielu czynników niezależnych od Usługodawcy ma duże znaczenie. Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez użytkownika oczekiwanych rezultatów terapeutycznych.

Usługa Diety Online skierowana jest dla osób powyżej 16 roku życia i zdrowych. 

Dieta Online  jest dietą dobrze zbilansowaną i bezpieczną dla zdrowia. W przypadku jednak wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać stosowania diety i skonsultować się z lekarzem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za urazy, schorzenia, złe samopoczucie powstałe na skutek stosowania IPŻ w usłudze Dieta Online.

Osoby chorujące na choroby metaboliczne, autoimmunologiczne oraz osoby po przebytych operacjach ,jak również kobiety w ciąży i karmiące nie powinny korzystać z usługi Diety Online.

Usługodawca nie dysponuje pełnymi informacjami o Użytkowniku, a w szczególności nie posiada informacji o schorzeniach, urazach ,chorobach oraz nie dysponuje wynikami badań krwi i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za urazy, schorzenia, złe samopoczucie powstałe na skutek stosowania IPŻ w usłudze Dieta Online.

& 10 REKLAMACJE 

 

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Dieta Online z przyczyn, leżących po stronie Usługodawcy.

Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia wykonania usługi  Dieta Online .

Reklamacja dotycząca niedziałania lub nieprawidłowego działania usługi Dietetyk Online powinny być składane w formie wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej : [email protected] Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania wiadomości email przez użytkownika.

Reklamacja powinna zawierać datę wykonania usługi  Dieta Online zgodną z tą podaną przy jej zamówieniu, imię i nazwisko użytkownika oraz wskazanie przedmiotu reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

& 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma F.U. RADMED - Radosław Siałkowski z siedzibą: ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń, posiadająca NIP: 8781494885. Nasza firma jest wyłącznym właścicielem marki sieci poradni dietetycznych „Przyjazny-Dietetyk”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

zawarcia i wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) 

spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) ,

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – 

marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO

wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) 

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) .

Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną: Inspektor Ochrony Danych, ul. Brzoskwiniowa 11 Ruziec, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z podmiotem danych, 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek

producentom, z którymi kooperuje Administrator danych 

upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe,

naszym pracownikom, którzy współpracują z nami na podstawie stosownych umów

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.

Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres :

5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust.2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń,

jeśli przetwarzamy dane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

& 11 ZMIANY REGULAMINU

 

Zmiany Regulaminu lub cen pakietów obowiązują od dnia udostępnienia ich treści na stronie internetowej : https://sportowydietetyk.pl/

 

& 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Użytkownik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z wykonaniem przez usługodawcę usługi  Dieta Online, w części lub całości na osoby trzecie bez uprzednie pisemnej zgody usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory powstałe przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Dieta Online, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, spory te zostaną przekazane do sądu właściwego dla siedziby usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020.